Kåseberga Byalags stadgar
        STADGAR FÖR KÅSEBERGA BYALAG                
 
§ 1 Medlemmar
Kåseberga Byalag är en ideell förening som representerar Kåseberga med omnejd.
Medlem är den som betalat sin årsavgift och bor  i fastighet inom området. Hushåll som består av två eller flera personer har två röster.
Stödmedlem kan den vara som bor utanför området och betalat årsavgift. Stödmedlem saknar rösträtt.
Genom att betala årsavgift godkänner medlem att intagas i Byalagets medlemsförteckning. Medlem som begärt utträde eller ej betalt årsavgift innan ordinarie årsmöte avförs från medlemsregistret.
 
Medlem med mångårigt medlemskap, som fyllt 80 år, utnämns till hedersbybo och behöver inte betala medlemsavgift.
 
§ 2 Ändamål
Byalagets ändamål är:
·                                       att värna byns traditioner och minnen
·                                       att arbeta för byns framtida utveckling
·                                       att tillvarata bybornas intressen
·                                       att verka för en kamratlig samvaro i enighetens och hjälpsamhetens anda
·                                       att ansvara för skötsel och underhåll av Byahuset
 
§ 3 Årsavgiften
Ingen inträdesavgift utgår. Årsavgiften fastställes vid ordinarie årsmöte och betalas per kalenderår.
 
§ 4 Styrelse
Styrelsen består av en av årsmötet vald ordförande jämte fyra ledamöter samt två suppleanter med för dem vald turordning.
Ordförande väljs för en tid av ett år, övriga ledamöter för en tid av två år, varvid mandatperioden för två av de fyra ledamöterna utgår vartannat år. Suppleanter väljs för en tid av ett år.
Om ledamot lämnar sitt uppdrag under pågående mandatperiod träder förste suppleant in.
                                                   
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.
Ordförande har utslagsröst.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, minst åtta gånger per år.
 
§ 5 Styrelsens åligganden                                                        
Styrelsen förbereder alla ärenden som skall behandlas vid byalagets möten, förfogar över byalagets medel, men äger inte rätt att skuldsätta byalaget, så att skulderna överstiger tillgångarna.
 
Ordföranden skall underteckna alla från byalaget eller dess styrelse utgående mera betydelsefulla skrivelser.
 
Sekreteraren för protokoll vid styrelsens och byalagets möten. Protokollen undertecknas av sekreterare och ordförande. Protokollen skall snarast läggas ut på byalagets hemsida.
 
Kassören omhänderhar byalagets räkenskaper, betalar räkningar och driver in fordringar. Kassören för även medlemsförteckning. Kassören överlämnar, senast fyra veckor före ordinarie årsmöte, verksamhetsårets räkenskaper med tillhörande verifikationer till revisorerna.
Styrelsen ansvarar för byalagets hemsida.
Styrelsen ansvarar för att bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) följs.
 
§ 6 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och byalagets räkenskaper skall på ordinarie årsmöte utses två revisorer och en suppleant.
Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet till styrelsen överlämna revisionsberättelse innehållande uppgift om huruvida revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet eller inte.
 
§ 7 Valberedning
Väljs av årsmötet och skall bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande. Ledamöterna väljs för en tid av ett år. Valberedningens förslag till val skall lämnas till styrelsen senast
tre veckor före årsmötet.                                                                  
Styrelseledamot, revisor, ävensom suppleant för dessa, bör senast  
fyra veckor före ordinarie årsmöte skriftligen meddela valberedningen huruvida dom står till förfogande för omval eller inte.
Ledamot i valberedningen , som inte står till förfogande för      
omval skall senast, inom samma tidrymd, skriftligen underrätta styrelsens ordförande härom.
 
§ 8 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 30 juni. Kallelse, med förslag till föredragningslista, skall ske genom anslag, angivande på hemsidan och/eller genom E-post till medlemmarna , senast fyra veckor före årsmötet.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året , årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till användande av överskott respektive täckande av underskott, valberedningens förslag, styrelsens förslag samt, i rätt tid inkomna motioner, skall finnas tillgängliga dels på hemsidan en vecka innan och dels vid årsmötet.
Vid årsmötet skall förekomma:
·                                       val av årsmötets ordförande och sekreterare
·                                       val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
·                                       mötets stadgeenliga utlysande och fastställande av dagordningen
·                                       styrelsens verksamhetsberättelse
·                                       revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
·                                       fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av underskott
·                                       bestämma årsavgiften för medlemskap i byalaget
·                                       bestämma körersättning vid uppdrag för byalaget
·                                       val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
·                                       val av ledamöter vars mandattid utgått
·                                       val av två suppleanter med för dem fastställd turordning
·                                       val av revisorer och en suppleant för dem
·                                       val av tre personer till valberedningen
·                                       inkomna motioner
·                                       i rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande
·                                       styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
 
Rösträtt vid årsmötet och allmänna möten  har den som betalt årsavgiften eller är hedersbybo.
 
§ 9 Allmänna möten
Byalaget samlas till allmänna möten när styrelsen så finner lämpligt, dock två stycken protokollförda möten per år, varav ett möte under sommarmånaderna, på begäran av årsmötets valda revisorer, eller då minst 10% av medlemmarna skriftligen begär detta.
 
§ 10 Stadgeändring                                                                                    
Beslut om ändring av dessa stadgar sker genom majoritetsbeslut vid
två på varandra följande allmänna möten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte.
 
§ 11 Byalagets upplösning
Beslut om byalagets upplösning skall för att vara giltigt ha fattats vid två på varandra följande möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid vart och ett av dessa möten skall beslutet ha biträtts av 2/3 av de röstande.
Vid byalagets upplösande skall de behållna tillgångarna överlåtas till befintlig föreningsverksamhet i Kåseberga eller annan jämförbar verksamhet.
 
Stadgarna är godkända och antagna vid medlemsmöte den 5/6-21 och fastställda och beslutade vid årsmöte den 3/7-21.